Dragon Ball Super
Yakusoku no riz to e Bej ta ga kazoku ryok
( season 1 episode 2 )
471
8.0 /10
Runtime : 24 min
Rated :N/A
Released : 12 Jul 2015
Director : Masato Mikami, Kimitoshi Chioka
Writer : King Ryû (screenplay), Akira Toriyama (original author), Akira Toriyama (story)
Actor :Masako Nozawa, Hiromi Tsuru, Ryô Horikawa, Takeshi Kusao
Genre : Animation,Action,Adventure
Year :2015